logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   plus Przeznaczenie w Planie/Studium
   minus Decyzje o warunkach zabudowy
      minus Wnioski do pobrania
   plus Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego
   minus Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 2012-2015 rok
   minus Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Janowice Wielkie
   minus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
   minus Gospodarka przestrzenna - zakres ponadgminny
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KOMARNO
   minus Nadanie nr porządkowgo nieruchomości
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - MNISZKÓW
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - RADOMIERZ
   minus MPZP - RADOMIERZ (w trakcie opracowania)
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Wnioski do pobrania

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

            Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy jest pierwszym i koniecznym krokiem postępowania przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na działkach przeznaczonych pod zabudowę, dla których nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego po dniu 01.01.1995 r.

      O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może ubiegać się każdy – również osoby nie będące właścicielami terenu, ponieważ otrzymanie tej decyzji nie rodzi praw do terenu objętego decyzją. Każda decyzja doręczana jest do wiadomości właścicielom nieruchomości której decyzja dotyczy, właścicielom nieruchomości bezpośrednio do niej przylegających oraz innym osobom, które wnioskowały o wydanie decyzji o warunkach dla tego samego terenu – o ile osoby te uznane zostały za stronę w sprawie.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, I piętro.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:

1.      Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

3.  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie)

4.    Informacja określająca: czy planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości uzdrowiskowej, znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, znajduje się na terenie górniczym lub terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, znajduje się na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, znajduje się na obszarze przyległym do pasa drogowego. Jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze przyległym do pasa drogowego należy określić numer ewid. działki pasa drogowego, kategorię drogi oraz zarządcę drogi,

5.  Kserokopia wstępnej umowy na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta między inwestorem, a właściwymi gestorami sieci w zakresie dostawy mediów dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: wody, gazu, energii elektrycznej oraz w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych lub wód opadowych, bądź zapewnienie dostawy ww. mediów przez gestorów sieci.

6.    Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy / oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa Wnioskodawcy z opłatą skarbową.

Ad.1.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, w pokoju nr 6 (parter), a także ze strony internetowej Urzędu Gminy zlokalizowanej pod adresem http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzje o warunkach zabudowy>Wnioski do pobrania. Wszystkie rubryki wniosku należy wypełnić czytelnie. Jeżeli już wydana decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona na rzecz innej osoby, wówczas osoba dla której decyzja została wydana musi na piśmie wyrazić na to zgodę a osoba, na rzecz której przenoszona jest decyzja musi pisemnie zawarte w decyzji warunki przyjąć bez zastrzeżeń. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy można pobrać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, w pokoju nr 6 (parter), a także ze strony internetowej Urzędu Gminy zlokalizowanej pod adresem http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzje o warunkach zabudowy>Wnioski do pobrania.

Ad.2.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz jej przeniesienie na rzecz innej osoby objete jest obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 598,00 zł – dla decyzji o warunkach zabudowy i 56,00 zł – w przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

Zwolniona z opłaty skarbowej jest czynność urzędowa polegająca na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Opłatę skarbową uiszcza się z góry na rachunek Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich: 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130 lub bezpośrednio w kasie tutejszego Urzędu.

Ad.3.

Aktualna mapa zasadnicza – tzw. podkład geodezyjny - w skali 1:500 lub 1:1000 służy do przeprowadzenia analizy obszaru objętego wnioskiem. Mapa musi więc precyzyjnie przedstawiać granice działki, na której ma powstać planowana inwestycja oraz granice obszaru, na który będzie ona oddziaływać (jest to teren równy 3-krotnej szerokości działki mierzonego od jej frontu oraz min. 50m na pozostałym obszarze). Jako oddziaływanie inwestycji rozumie się jej wpływ na środowisko oraz nieruchomości sąsiednie, polegające np. na emisji zanieczyszczeń, powodowaniu nadmiernego hałasu itp.

Aktualną mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Podchorążych 15, Jelenia Góra

Ad.4.

Teren inwestycji musi mieć dostęp do drogi publicznej. Ponadto informacja dołączona do wniosku pozwoli na szczegółową analizę planowanego przedsięwzięcia uwzględniającą wszelkie uwarunkowania.

Ad.5.

Jeśli teren objęty wnioskiem ma wszelkie konieczne media (jest uzbrojony), należy we wniosku zaznaczyć, iż są one wystarczające dla realizacji inwestycji. W przypadku braku uzbrojenia terenu należy dołączyć do wniosku wstępne umowy z gestorami mediów dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu objętego wnioskiem.

Ad.6.

Złożenie wniosku oraz odbiór decyzji może nastąpić przez pełnomocnika dysponującego stosownym upoważnieniem oraz swoim dokumentem tożsamości. Pełnomocnictwa można udzielić osobie fizycznej oraz prawnej. W pełnomocnictwie należy podać dane z dowodu osobistego upoważniającego i upoważnianego (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego i przez kogo został wydany), oraz czynność, do jakiej udzielane jest pełnomocnictwo. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. Można ją wnieść w kasie Urzędu lub na konto: 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130. Jeżeli oryginał dokumentu pełnomocnictwa przedstawiony jest jedynie do wglądu, a składana jest kopia pełnomocnictwa, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za poświadczenie jej za zgodność z oryginałem w wys. 5,00 zł za każdą stronę. Opłacie skarbowej nie podlegają upoważnienia (oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień) dla rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwa, dziadków, pradziadków, wnuków i prawnuków.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi ok. 3 miesięcy i wynika z obowiązku uzyskania w toku postępowania administracyjnego uzgodnień od odpowiednich organów. Decyzja o warunkach zabudowy podlega uprawomocnieniu po dwóch tygodniach od dnia jej otrzymania. Decyzja staje się prawomocna, o ile żadna ze stron, które zostały poinformowane o jej wydaniu, nie odwołała się od niej. Przy osobistym odbiorze decyzji o warunkach zabudowy należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Jeśli decyzja ma zostać przesłana za pośrednictwem poczty, należy to zaznaczyć w momencie składania wniosku.

Ilość odwiedzin: 13257
Nazwa dokumentu: Decyzje o warunkach zabudowy
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Parzygnat
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Parzygnat
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-04-04 18:20:08
Data udostępnienia informacji: 2011-04-04 18:20:08
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 11:04:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner