logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Władze Gminy
   minus Wójt Gminy
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
      minus Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy

 

Skarbnik Gminy Janowice Wielkie - Robert Gudowski

 

ZADANIA SKARBNIKA GMINY

 

 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy.
 2. Skarbnik Gminy w imieniu Wójta sprawuje nadzór nad wykonywaniem budżetu Gminy przez jego dysponentów oraz nad gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy.
 3. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 4. Kierowanie pracą Referatu Finansowego;
 5. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 7. Współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym zakresie do uchwalenia;
 8. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 9. Nadzór nad realizacją budżetu oraz kontrola gospodarki finansowej Urzędu i jednostek organizacyjnych, informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji;
 10. Czuwanie nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gminy, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych itp. oraz informowanie Wójta i organów gminy o przebiegu tej realizacji;
 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz oddziałami ZUS w zakresie wykonywanych zadań;
 12. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością pod względem finansowym zawieranych umów w drodze zamówień publicznych;
 13. Dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;
 14. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;
 15. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu i dokonywania w budżecie zmian;
 16. Obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej, w tym także wyborów, referendów i spisów;
 17. Nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetowych, społecznych oraz pochodzących z dotacji;
 18. Sporządzanie bilansu;
 19. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analizowanie budżetu i środków pozabudżetowych;
 20. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
 21. Aktualizacja wyceny środków trwałych.

Ilość odwiedzin: 17594
Nazwa dokumentu: Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: .
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 14:30:42
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 14:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 13:26:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner