logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


WÓJT GMINY  JANOWICE WIELKIE

OGŁOSZENIE:
Wydłużenie terminu zgłaszania wniosków w naborze wniosków na dofinansowanie przez Gminę wymiany kotłów lub pieców

Zmienia się (wydłuża się) termin zgłaszania wniosków do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Pozostałe sprawy proceduralne pozostają bez zmian w stosunku do ogłoszenia z dnia 31 sierpnia 2021 r.

z up. Wójta Gminy Janowice Wielkie
/-/ Miłosz Kamiński
Sekretarz Gminy

Janowice Wielkie, dnia 13 października 2021 r.


OGŁOSZENIE:
Nabór wniosków na dofinansowanie przez Gminę wymiany kotłów lub pieców

Realizując uchwałę Nr IX/49/2019 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 9 września 2019 r.   w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku  z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku ogłaszam III nabór na dofinansowanie wymiany kotłów lub pieców.

Program ma charakter wieloletni i ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w gminie, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

Szczegółowe zasady dotyczące wnioskowania i rozpatrywania wniosków reguluje ww. uchwała.

I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

1) Organizatorem naboru jest Urząd Gminy w Janowicach Wielkich.

2) Nabór trwa od 1 września 2021 r. (od godz.7.30) do 15 października 2021 r. (do godz. 15.30).

3) Wnioski, które wpłyną po wskazanym czasie, nie będą rozpatrywane w ramach bieżącego naboru.

4) Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

5) Wnioski można składać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem systemu ePUAP.

6) Druk wniosku jest określony w załączniku do ww. uchwały – stanowi także załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II. Wysokość dotacji.

1) Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Janowice Wielkie, jednak w wysokości nie wyższej niż:
- dla domu jednorodzinnego: 5000,00 zł;
-  dla mieszkania w budynku składającym się z dwóch mieszkań lub wielorodzinnym: 3000,00 zł;
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny dotacja określona będzie jako iloczyn liczby obsługiwanych samodzielnych mieszkań i kwoty 2000,00 zł, przy czym maksymalna dotacja może wynieść 10000,00 zł.

2) Jeżeli w związku z realizacją zadania wnioskodawcy lub co najmniej jednemu z właścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym przysługuje prawo odliczenia podatku VAT, to maksymalną kwotę dotacji ustala się biorąc pod uwagę poniesioną kwotę bez podatku VAT.

III. Zasady dofinansowania.

1) Dofinansowanie przez Gminę Janowice Wielkie stanowi dotację przekazywaną na podstawie umowy z wnioskodawcami wyłonionymi w naborze. W bieżącym naborze przewiduje się zawarcie umów i przekazanie dofinansowania do 30 listopada 2021 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z budżetu Gminy Janowice Wielkie.

2) Dofinansowanie przeznacza się na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdujących się w tych lokalach wszystkich (z wyjątkami wskazanymi w uchwale) źródeł ciepła opartych na paliwie stałym (innych niż kotły na biomasę albo paliwa stałe spełniające warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012). Jednocześnie wymaga się ich wymiany na przyjazne środowisku następujące źródła ciepła takie jak:
- kotły gazowe;
- kotły na olej lekki opałowy;
- piece zasilane prądem elektrycznym;
- kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
- kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;
- włączenie do sieci cieplnych;
- odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – pod warunkiem zasilania lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym należącej do dotowanego w pełni jej potrzeb cieplnych, przy czym moc instalacji nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.).
Nie wymaga się trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym w sytuacji: wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy nowo instalowanym ogrzewaniu elektrycznym, poświadczonego opinią elektryka oraz pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne lub objętych ochroną konserwatorską, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca  z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.
Uwaga: bieżący nabór jest ostatnim, w którym możliwa jest wymiana pieca/kotła na nowe urządzenie opalane ekogroszkiem. Gmina nie będzie dofinansowywać tego rodzaju wymiany, gdyż nie stanowi ona wyraźnej korzyści ekologicznej.

3) Uprawnionymi do wnioskowania o dotację są:
- właściciel lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym - osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;
- wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni obsługującej co najmniej 2 mieszkania;
- użytkownik wieczysty nieruchomości o charakterze mieszkalnym albo najemca lokalu mieszkalnego – osoba fizyczna posiadająca zgodę właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

4) Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania uważanych za koszty kwalifikowane, takich jak:
- koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania;
- koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą;
- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
- koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;
- koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
- koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;
- koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
- koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym;
- koszt zakupu zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
- koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
- koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
- koszt wykonanych opinii kominiarskich i elektrycznych.
Wszystkie ww. urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.

5) Za koszty kwalifikowalne (uzasadniające dofinansowanie) mogą zostać uznane jedynie koszty poniesione nie więcej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

6) Za koszty niekwalifikowalne, które nie mogą być pokryte z dotacji uważa się wydatki na:
- nadzór nad realizacją zadania;
- zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
- roboty wykonane siłami własnymi przez wnioskodawcę;
- zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
- zakup paliwa i rachunków za zużycie energii elektrycznej.

7) Dotacja jest przyznawana jeden raz dla danego wnioskodawcy oraz na dany lokal mieszkalny lub daną nieruchomość o charakterze mieszkalnym. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie. Dotacja nie może pokrywać wydatków dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł, w tym rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, oraz nie może być udzielona wnioskodawcy, który aktualnie ubiega się o takie dofinansowanie (wymagane oświadczenie).

8) Dotujący nie udzieli dotacji z uwagi na: a) wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy; b) brak przedłożenia kompletnego wniosku, mimo wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków; c) wykonanie zadania z naruszeniem przepisów prawa lub brak potwierdzenia wykonania zgodnego z prawem; d) wycofanie złożonego wniosku, e) odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego lub umowy o przyznaniu dotacji przez wnioskodawcę; f) nieuregulowane wobec Gminy Janowice Wielkie wymagalne zobowiązania finansowe wnioskodawcy oraz współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

9) Warunkami ubiegania się o dotację są:
- własność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym potwierdzona informacją z ksiąg wieczystych, albo zgoda właściciela nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła przez najemcę albo użytkownika wieczystego;
- zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na reprezentowanie ich i uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę będącego jednym ze współwłaścicieli;
- przedłożenie dokumentacji zdjęciowej wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie, obejmującej w szczególności ich tabliczki znamionowe;
- dowód likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie poprzez ich złomowanie;
- poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania w istniejących nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Janowice Wielkie;
- oświadczenie wnioskodawcy o braku uzyskania innego dofinansowania lub ubiegania się  o dofinansowanie;
- opinia kominiarska lub opinia elektryka w przypadku instalacji elektrycznej, potwierdzająca: a) prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie zadania wraz z jego opisem, b) datę demontażu lub trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym ostatniego z pieców i liczbę zdemontowanych urządzeń, c) informację, że w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości  o charakterze mieszkalnym nie pozostawiono czynnych instalacji grzewczych bez wymiany;
- zgoda na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych w ramach realizacji naboru.

10)  Dotacji udziela się w kolejności składania wniosków w ramach naboru, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wynikającego:
– z braku możliwości kwalifikacji do rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, spowodowanej posiadaniem mieszkania w budynku składającym się z trzech lub większej liczby mieszkań lub brakiem dofinansowania dla wybranego przez wnioskodawcę rodzaju instalacji;
– z wieku wymienianych urządzeń wynoszącego co najmniej 20 lat, albo z mocy wymienianego kotła wynoszącej co najmniej 10 kW, przy czym dane powinny być potwierdzone dowodami zakupu albo tabliczką znamionową.

11) Informacje o prowadzonym naborze będą publikowane na stronie BIP Gminy Janowice Wielkie (zakładka: Dofinansowanie wymiany kotłów lub pieców).

12) Zastrzega się prawo unieważnienia albo ograniczenia naboru w trakcie jego trwania lub brak wyłonienia wniosków do dofinansowania w sytuacji zmian w budżecie Gminy albo trudnej sytuacji finansowej, nie pozwalającej na realizację wszystkich wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

13) Wyjaśnień do procedury udziela Urząd Gminy w Janowicach Wielkich: tel. 75 75 15 124 wewn. 100 lub 102 w dni robocze w godzinach 8-15, e-mail: gmina@janowicewielkie.eu

Zapraszam do składania wniosków!

Wójt Gminy Janowice Wielkie
/-/ Kamil Kowalski

Janowice Wielkie, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik do ogłoszenia:

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie na zadanie służące ochronie powietrza w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku (dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy i na BIP Gminy Janowice Wielkie)

Ilość odwiedzin: 11840
Nazwa dokumentu: Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
Podmiot udostępniający: Karolina Rokicka
Osoba, która wytworzyła informację: Miłosz Kamiński
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10 15:01:13
Data udostępnienia informacji: 2019-10-10 15:01:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-13 14:26:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner