logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
minus Budżet
   plus Sprawozdania finansowe
   minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      minus Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu
      minus Reginalna Izba Obrachunkowa
      minus Uchwała Nr I-295/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
      minus Uchwała Nr I-296/2008 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
      minus Uchwała Nr I/181/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
      minus Uchwała Nr I/85/2010
      minus Uchwała Nr I/130/2010
      minus Uchwała Nr I/131/2010
      minus Uchwała Nr I/137/2010
      minus Uchwała Nr I/45/2011
      minus Uchwała Nr I/46/2011
      minus Uchwała Nr 43/2011
      minus Uchwała nr I/138/2011
      minus Uchwała Nr I/292/2011
      minus Uchwała Nr I/279/2011
      minus Uchwała Nr I/11/2012
      minus Uchwała Nr I/251/2012 RIO
      minus Uchwała Nr I/341/2012 RIO
      minus Uchwała nr I/23/2013
      minus Opinia RIO za 2011
      minus oświadczenie w sprawie zadłużenia za 2011
      minus Opinia RIO nr I.113.2013 o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
      minus Uchwała nr I/301/2013
      minus Uchwała Nr I/113/2013
      minus Uchwała Nr I/215/2013
      minus Uchwała Nr I/300/2013
      minus Uchwała Nr I/301/2013
      minus Uchwała Nr I/34/2014
      minus Uchwała Nr I/119/2014
      minus Uchwała Nr I/235/2014
      minus Uchwała Nr I/301/2014
      minus Uchwała Nr I/302/2014
      minus Uchwała nr I/117/2015
      minus Uchwała I/232/2015
      minus Uchwała Nr I/326/2015
      minus Uchwała Nr I/328/2015
      minus Uchwała nr I/303/2016
      minus Uchwała nr I/304/2016
      minus Uchwała nr I/125/2018
      minus Uchwała nr I/193/2018
      minus Uchwała nr I/194/2018
   plus Informacje z wykonania budżetu
   minus Budżet na rok 2009
   minus Budżet na rok 2010
   minus Budżet na rok 2011
   minus Budżet na rok 2012
   minus Budżet na rok 2013
   minus Budżet na rok 2014
   minus Budżet na rok 2015
   minus Budżet na rok 2016
   minus Budżet na rok 2017
   minus Budżet na rok 2018
   minus Budżet na 2019 r.
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Uchwała Nr I-105/2007
 
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2007 roku
 

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Janowice Wielkie

 

             Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm. ) w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, ze zmianami, Skład Orzekający postanowił.

 

Wydać pozytywną opinię o prognozie kwoty długu Gminy Janowice Wielkie, załączonej do uchwały budżetowej na 2007 rok.

 
 
Uzasadnienie
 

            W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wprowadzonej ustawą z 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832 ), uległa zmianie m.in. treść art. 172 – określającego obowiązki izb odnośnie wydawania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta dotyczy momentu opiniowania. Przed nowelizacją izba wydawała opinię o prognozie łącznej kwoty długu dołączonej do uchwały budżetowej. W brzmieniu przepisu obowiązującego od dnia 29 grudnia 2006 roku izby powinny wydawać opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego dołączonej do projektu uchwały budżetowej. Mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w której opiniowanie projektów budżetów zakończone zostało w 2006 roku a ustawodawca nie przewidział vacatio legis dla nowych przepisów, Skład Orzekający postanowił wydać opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do uchwały budżetowej.

            Uchwała Nr VIII/20/2007 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze w dniu 23 marca 2007.

W budżecie gminy zaplanowano:

1. dochody w wysokości                                  - 8.439.767 zł

2. wydatki w wysokości                                   - 8.106.371 zł

3. nadwyżkę budżetu                                        -    333.396 zł
4. rozchody związane ze spłatą rat
    pożyczek i kredytów                                     -    819.396 zł
 

            Do przedmiotowej uchwały dołączona została prognoza kwoty długu gminy Janbowice Wielkie w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na koniec 2007 roku wyniesie 3.459.972 zł. Na kwotę tę składają się dotychczas zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2007 roku. Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2007 rok dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 11,7%. Natomiast prognozowana kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2007 rok stanowi 41%, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 jejże ustawy wynoszącej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2013.

           Prognozowana kwota długu gminy Janowice Wielkie na koniec 2007 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznych tj. z :

- wyemitowanych papieró wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań,

   a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

   b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem.

 

           W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

           Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

           Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ilość odwiedzin: 4593
Nazwa dokumentu: Reginalna Izba Obrachunkowa
Skrócony opis: Uchwała I-105/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-17 09:56:56
Data udostępnienia informacji: 2007-04-17 09:56:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-07 11:18:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner