logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
minus Dodatki mieszkaniowe
   minus Wnioski
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Wnioski

I. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1.      najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2.      członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

3.      osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

4.      innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5.      osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (np. jeśli osoba uprawniona złoży wniosek 14 lipca, dodatek będzie jej przysługiwał od 1 sierpnia).

Jest on wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny."Do ręki" wypłacane są jedynie dodatki dla właścicieli domów jednorodzinnych.

 

II. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych wyżej tytułów, pod warunkiem:

-że średni miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2011 r. wynosi 728,18 zł.).

Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

III. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba mieć nie większą niż ustalona w ustawie tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Obowiązujące normy powierzchni użytkowej lokalu:

  

 
Normatywna 

 Po przekroczeniu norm

(nie więcej niż 30% pow. użyt.)

dla 1 osoby 

35m kw 

45,5m kw. 

dla 2 osób

40m kw.

52,0m kw. 

dla 3 osób

45m kw. 

58,5m kw. 

dla 4 osób

55m kw. 

71,5m kw. 

dla 5 osób

65m kw. 

84,5m kw. 

dla 6 osób i więcej osób 

70m kw. 

91,0m kw. 

 

Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. W grę wchodzą tu świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe, takie jak:

-czynsz,

-opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,

-opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,

-zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,

-świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego.

 

V. Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu mieszkalnego) – druk do pobrania.

2.      Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) – druk do pobrania.

3.      Zaświadczenie o dochodach j/w, wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy) za ostatnie 3 miesiące.

4.      Ostatni rachunek za energię elektryczną.

5.      W przypadku posiadania w lokalu wodomierza ostatni rachunek za wodę i odprowadzanie ścieków.

 

UWAGA!

Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku - zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15.

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego niezbędne są następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych we wniosku, i tak:

-osoby pracujące:

zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody brutto za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (płaca, zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne i inne).

-osoby prowadzące gospodarstwa rolne:

zaświadczenie z gminy o powierzchni gruntów z wyliczeniem dochodów z hektara przeliczeniowego.

-emeryci i renciści:

odcinki za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

-osoby uczące się:

zaświadczenie o kontynuacji studiów dziennych z potwierdzeniem o korzystaniu ze stypendium.

-osoby uczące się zaocznie:

decyzja i karta zgłoszeń z Urzędu Pracy.

-osoby przebywające w zakładzie karnym:

zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary i braku dochodów.

-osoby pełnoletnie bez dochodów:

decyzja i karta zgłoszeń z Urzędu Pracy o gotowości jej podjęcia.

-osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych z Urzędu Pracy:

zaświadczenie potwierdzające wysokość zasiłku z Urzędu Pracy.

-osoby otrzymujące alimenty:

·         otrzymane z GOPS - decyzja

·         zasądzone sądownie - orzeczenie sądu

·         inne przekazy(poczta, itp.).

-osoby otrzymujące zasiłki stałe, renty socjalne:

·         decyzja GOPS lub poświadczenie od pracownika socjalnego

·         odcinki ZUS.

-osoby prowadzące działalność gospodarczą:

przyjmuje się kwotę podaną w deklaracji o dochodach, nie niższą jednak niż zadeklarowaną przez tę osobę kwotę dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

 

V. Opłaty do wniosku:

Nie podlega.

 

VI. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, I piętro.

 

VIII. Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej.

 

IX. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

X. Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.734 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 z 2001 r. poz.1816).

 

XI. Uwagi :

1.      Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji.

2.      Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

3.      Gmina przyznając dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W trakcie wywiadu ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną wnioskodawcy. Pracownik przeprowadzający wywiad ma prawo żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić między innymi posiadane nieruchomości i ruchomości, zasoby pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Odmowa złożenia takiego oświadczenia, będzie podstawą do wydania decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
W przypadku, gdy okaże się, że istnieje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż w deklaracji organ odmawia przyznania dodatku. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca dodatek będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

4.      Jeśli okaże się, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy zostanie wstrzymany do czasu uregulowania zaległości.

 

Ilość odwiedzin: 10688
Nazwa dokumentu: Dodatki mieszkaniowe
Osoba, która wytworzyła informację: Dominik Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-06-30 18:08:47
Data udostępnienia informacji: 2011-06-30 18:08:47
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-01 14:50:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner