logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji ( w opracowaniu)
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wzory dokumentów do pobrania:

Budowa, przebudowa, rozbiórka:
Formularz wniosku pozwolenia na budowę dokument
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dokument
Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych dokument
Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dokument
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby dokument
Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokument
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dokument
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT dokument
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu dokument
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument

Dofinansowania, dotacje:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego dokument
Formularz karty informacyjnej dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół dokument
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji dokument
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych dokument

Dowód osobisty:
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego dokument

Działalność gospodarcza:
Formularz rejestracji działalności gospodarczej dokument
Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej dokument

Materiały promocyjne:
Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych dokument

Nieruchomości i lokale użytkowe:
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

Mieszkania:
Formularz wniosku na najem lokali dokument
Formularz wniosku na zamianę lokali dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument

Psy:
Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną dokument

Podatki:
Formularz informacji o gruntach (strona 1) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 2) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2) dokument
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych dokument
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą dokument
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy dokument
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym dokument
Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty dokument

Szkoły:
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokument

Użytkowanie wieczyste:
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych dokument
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości. dokument
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

corner   corner