logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
minus Ochrona środowiska
   minus Program ochrony środowiska
   minus Program usuwania azbestu
   minus Informacje dotyczące usuwania azbestu
      minus Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
      minus Podstawy prawne
      minus Pliki do pobrania
   plus Decyzje środowiskowe
   minus Udostępnianie informacji o środowisku
   minus Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotycząca wycinki drzew lub krzewów
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego
   minus UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Informujemy Państwa – osoby fizyczne i prawne użytkujące urządzenia i obiekty budowlane zawierające azbest, instalacje i urządzenia zawierające azbest oraz użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest wynikają następujące obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami:

1.   Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada:
a)     Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub/i
b)     Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

2. Właściciel, zarządca lub użytkownik zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach poprzez sporządzenie spisu z natury.

3. Jeden egzemplarz Informacji... należy przekazać Wójtowi Gminy Janowice Wielkie na adres: ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, a drugi egzemplarz przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji...

4. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wyżej wymienioną informację przedkładają corocznie do dnia 31 stycznia Wójtowi Gminy Janowice Wielkie celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest. Osoby, które jeszcze nie dokonały tego obowiązku uprasza się o niezwłoczne przedłożenie przedmiotowej informacji.
 
Pozostałe podmioty:

1. Postępują zgodnie z ww. punktami, ale organem właściwym do złożenia Informacji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
 
Karty informacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy
ul. Kolejowa 2, w terminie do 31 stycznia każdego roku

(karty do pobrania w pok. nr 6 lub ze strony internetowej
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info,
w zakładce Ochrona środowiska, informacje dotyczące usuwania azbestu, pliki do pobrania)

Ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) nakłada na właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Jeden egzemplarz oceny należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia, a drugi przechowywać łącznie z pozostałą dokumentacją.
 
„Ocena” obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, struktury powierzchni, ocenę możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu oraz wykorzystania miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej. 
 
W zależności od ilości punktów uzyskanych w „Ocenie” podejmowana jest decyzja o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub możliwości odłożenia ich w czasie.
 
W rozporządzeniu określono szczegółowo warunki prowadzenia robót m.in. konieczność izolowania strefy prac przez stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie, warunki składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
 
Nadmieniamy również, że podiadanie "Oceny stanu i możliwości i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrwobów zawierających azbest.

 

 

Nazwa dokumentu: Komunikat dla użytkowników wyrobów zawierających azbest
Osoba, która wytworzyła informację: Dominik Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 12:07:27
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 12:07:27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 12:33:25

Wersja do wydruku...

corner   corner