logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
   minus Podział terytorialny
      minus Lista wsi należących do gminy Janowice Wielkie
      minus Zakres działania i zadania Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  GMINY

1. Organami gminy są:

1) rada gminy

2) wójt

2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Jawność działania organów gminy obejmują w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

4. Dokumenty rady, wójta oraz urzędu są udostępniane w godzinach pracy urzędu w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

5. Udostępniane dokumenty mogą być kopiowane wraz z potwierdzeniem ich wiarygodności. Za uzyskane kopie zainteresowany wnosi opłatę odpowiadającą kosztom kopiowania w wysokości ustalonej przez wójta.

 


 

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy, realizując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów.

 


 

 

1. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

2. Jednostki pomocnicze tworzone są w drodze uchwały gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Organizację, zakres i zasady działania sołectwa określają statuty sołectw.

 


 

1. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje działalność sołectw przy pomocy komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz do roku komisja rewizyjna dokonuje kontroli gospodarki Finansowej sołectw.

 


 

W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Ilość odwiedzin: 3311
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 12:44:36
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 12:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-25 14:25:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner