logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      minus Rok 2002
         minus Uchwała I/1/2002
         minus Uchwała I/2/2002
         minus Uchwała II/3/2002
         minus Uchwała II/4/2002
         minus Uchwała II/5/2002
         minus Uchwała II/6/2002
         minus Uchwała II/7/2002
         minus Uchwała II/8/2002
         minus Uchwała II/9/2002
         minus Uchwała II/10/2002
         minus Uchwała II/11/2002
         minus Uchwała II/12/2002
         minus Uchwała II/13/2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA NR II/7/2002

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 6 grudnia 2002 roku

 

 

   

 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz 84 z 2002 roku; ze zmianą Dz.U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 roku) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)– Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

  a). od 3,5 t do 5,5 t włącznie : 600 zł

  b). Od 5,5 t do 9 t włącznie : 700 zł

  c). Powyżej 9 t a poniżej 12 t : 800 zł

 2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

a). O dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznycznym lub zawieszeniem uznanym za      równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej :

 • nie mniej niż 12 t, mniej niż 13 t : 850 zł
 • nie mniej niż 13 t, mniej niż 14 t : 900 zł
 • nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t : 1000 zł
 • nie mniej niż 15 t : 1200 zł

b). O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i      innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej :

 • nie mniej niż 12 t, mniej niż 17 t : 1000 zł
 • nie mniej niż 17 t, mniej niż 19 t : 1100 zł
 • nie mniej niż 19 t, mniej niż 21 t : 1200 zł
 • nie mniej niż 21 t, mniej niż 21 t : 1300 zł
 • nie mniej niż 23 t, mniej niż 25 t : 1400 zł
 • nie mniej niż 25 t : 1600 zł

c). O czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za           równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej :

 • nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t : 1850 zł
 • nie mniej niż 25 t, mniej niż 27 t : 1950 zł
 • nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t : 2050 zł
 • nie mniej niż 29 t, mniej niż 31 t : 2150 zł
 • nie mniej niż 31 t : 2300 zł
 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t : 1300 zł
 2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

a). O dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej :

 • nie mniej niż 12 t, mniej niż 18 t : 1400 zł
 • niemniej niż 18 t, a mniej niż 25 t : 1500 zł
 • nie mniej niż 25 t, a mniej niż 31 t : 1600 zł
 • nie mniej niż 31 t : 1700 zł

b). O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie :

 • nie mniej niż 12 t, a mniej niż 40 t : 1800 zł
 • nie mniej niż 40 t : 2300 zł
 1. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 t i poniżej 12 t : 500 zł
 2. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

a). O jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie :

 • nie mniej niż 12 t, a mniej niż 18 t : 400 zł
 • nie mniej niż 18 t, a mniej niż 25 t : 450 zł
 • nie mniej niż 25 t : 500 zł

b). O dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie :

 • nie mniej niż 12 t, a mniej niż 28 t : 650 zł
 • nie mniej niż 28 t, a mniej niż 33 t : 750 zł
 • nie mniej niż 33 t, a mniej niż 38 t : 1200 zł
 • nie mniej niż 38 t : 1500 zł

c). O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 • nie mniej niż 12 t, a mniej niż 38 t : 900 zł
 • nie mniej niż 38 t : 1600 zł
 1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a). mniejszej niż 30 miejsc : 1000 zł

równej lub większej niż 30 miejsc : 1350 zł

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/139/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 grudnia 2001 roku – w sprawie podatku od środków transportowych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2002 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

Ilość odwiedzin: 2538
Skrócony opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-10 14:07:37
Data udostępnienia informacji: 2003-07-10 14:07:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-01 13:56:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner