logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      minus Rok 2002
         minus Uchwała I/1/2002
         minus Uchwała I/2/2002
         minus Uchwała II/3/2002
         minus Uchwała II/4/2002
         minus Uchwała II/5/2002
         minus Uchwała II/6/2002
         minus Uchwała II/7/2002
         minus Uchwała II/8/2002
         minus Uchwała II/9/2002
         minus Uchwała II/10/2002
         minus Uchwała II/11/2002
         minus Uchwała II/12/2002
         minus Uchwała II/13/2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA NR II/10/2002

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 6 grudnia 2002 roku

 

 

     

  • w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz 84 z 2002 roku; ze zmianą Dz.U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 roku) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)– Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

§ 1

Płatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Janowice Wielkie posiadające psy.

§ 2

Podatek od posiadania psów podlegających opodatkowaniu ustala się w wysokości :

-15 zł od pierwszego psa,

- 15 zł od każdego następnego psa

§ 3

 

Stosuje się zwolnienie w wysokości 50 % ustalonej stawki z tytułu posiadania jednego psa przez inwalidów legitymujących się orzeczeniem lekarskim, emerytów oraz rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta bądź emerytura.

§ 4

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa.

§ 5

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.

§ 6

Podatek od psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

§ 7

Zobowiązuje się sołtysów poszczególnych wsi gminy do sporządzenia wykazu posiadaczy psów i przedłożenia go do dnia 15 września roku podatkowego w Urzędzie Gminy.

 

§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

§ 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/131/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 16 listopada 2001 roku – w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty targowej oraz zezwolenia z podatku od posiadania psów, jednakże nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2002 roku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

Ilość odwiedzin: 2393
Skrócony opis: W sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-10 13:46:05
Data udostępnienia informacji: 2003-07-10 13:46:05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 09:31:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner